ADR farlig gods

Arbeid på og ved vei

Gods som er definert farlig i henhold til ADR, kan bare transporteres på visse betingelser. Enhver person eller virksomhet som laster, losser, transporterer, sender, mottar eller kommer i befatning med transport av farlig gods, er pliktig å følge forskrift om transport av farlig gods på vei. Virksomhetene må utpeke én eller flere sikkerhetsrådgivere med gyldig kompetansebevis.

ADR er inndelt på følgende måte:

Grunnleggende kurs

I denne opplæringen skal elven få kjennskap til hva farlig gods er, hvilke egenskaper ulikt type gods har og at de i visse situasjoner eller tilstander kan være meget farlige for en selv og omgivelsene. Førerens kunnskap om hvilken type farlig gods som transporteres er en betingelse for forsvarlig håndtering og transport av godset. Opplæringen skal gi den enkelte så god kjennskap til ADR-bestemmelsene at eleven finner fram til de relevante bestemmelser som gjelder for godset. Forståelse for hvorfor regelverket er nødvendig er en viktig forutsetning for senere å skulle opptre i overensstemmelse med reglene.

Etter gjennomført opplæring skal eleven ha nødvendige kvalifikasjoner for å transportere farlig gods tillatt etter grunnkursopplæring.

Kurspris 4.000,-

Spesialiseringskurs for transport i tank

Denne opplæringen skal gis til førere som skal transportere farlig gods i tank (ref. ADR 8.2.1.3).

Hovedmålet for kurset er å gi elevene kunnskap utover grunnkurset som er nødvendig for å kunne transportere farlig gods i tank på en forsvarlig måte. Både kjøretøyene og tankene som benyttes ved slik type transport skal oppfylle bestemte krav og føreren må gjøres kjent med bestemmelsene. Opplæringen som gis på et slik kurs er ikke produkt- eller klassespesifikk, men vil dekke det som gjelder transport i tank generelt.

Kurspris 3.000,-

Spesialiseringskurs for transport av eksplosive stoffer og gjenstander ADR Klasse 1

Hovedmålet for kurset er å gi førere forståelse for den fare som er forbundet med transport av eksplosive stoffer og gjenstander. Opplæringen i temaene beskrevet skal sikre nødvendig kunnskap utover grunnkurset slik at føreren er i stand til å ta de nødvendige forholdsregler ved uhell.

Dette kurset kan utelates helt eller delvis for elever som kan dokumentere tilsvarende opplæring, ref. ADR 8.5 S1 punkt 1. Kursarrangør må angi at opplæringen er gjennomført i kursbeviset som følger med søknaden om ADR prøve til Statens vegvesen.

Kurspris 2.000,-

Spesialiseringskurs radioaktivt materialet Klasse 7

Denne opplæringen skal gis til førere som skal transportere radioaktivt materiale (ref. ADR 8.2.1.4).

Hovedmålet for kurset er å gi førere forståelse for den fare som er forbundet med transport av radioaktivt materiale. Opplæringen i temaene beskrevet i 4.1 til 4.3 skal sikre nødvendig kunnskap utover grunnkurset slik at føreren er i stand til å ta de nødvendige forholdsregler ved uhell.

Kurspris 2.000.-